Skip to main content
Voor Hoefkwartier zijn aanvullende kaders gemaakt. Deze zijn op 8 februari 2022 in de Ronde van de gemeenteraad besproken. Daarbij zijn vragen gesteld over de haalbaarheid en de leefbaarheid en is besloten het gesprek verder te voeren na de verkiezingen.

Leefbaarheid

Naar aanleiding van vragen over de leefbaarheid bij 3.500-4.000 woningen zijn de volgende onderzoeken naar de raad gestuurd: stikstofdepositie, verkeersgeneratie en druk op de buitenruimte.

Haalbaarheid

Naar aanleiding van de vragen over haalbaarheid is er op 10 mei 2022 een informerende Ronde voor de gemeenteraad. Vervolgens worden de aanvullende kaders behandeld in de Ronde van 17 mei 2022 en het Besluit van 31 mei 2022. De Ronde en het Besluit kunnen live gevolgd of teruggekeken worden via Notubiz. Op die website komt ook de volgorde van onderwerpen te staan.

Monitoringsplan

Daarnaast is een monitoringsplan gemaakt. Dat is een verplichting vanuit de Milieueffectrapportage en de gemeenteraad heeft om een monitoringsplan gevraagd. Naar verwachting wordt dit op 17 mei 2022 in de Ronde en op 31 mei 2022 in het Besluit behandeld door de gemeenteraad.

Meer informatie

U kunt de stukken vinden op onze projectpagina.

Het Besluit
Dinsdag 31 mei heeft de gemeenteraad de aanvullende kaders Hoefkwartier vastgesteld. Daarin staat dat: het mogelijk wordt om 3500-4000 woningen in Hoefkwartier te realiseren; de parkeernorm verlaagd wordt om de hoeveelheid verkeer te beperken; er eisen zijn gesteld aan het type woningen en aan de huizenprijzen, waardoor er meer variatie in de soorten woningen komt.

Wijzigingen

Bij de vaststelling zijn er door de gemeenteraad 2 wijzigingen aangebracht. De raad heeft besloten dat: er minimaal 35 procent sociale huurwoningen in Hoefkwartier moet komen. Het oude voorstel was om hier flexibeler mee om te gaan en zo meer betaalbare koopwoningen te realiseren; Hoefkwartier beschouwd wordt als pilot voor een autoluwe wijk en het percentage MaaS (Mobility as a Service)-deelmobiliteit uitgebreid gaat worden van 30 procent naar 50 procent. Om te voorkomen dat er daardoor in omringende wijken parkeeroverlast ontstaat, is ook besloten om daar vergunningparkeren in te gaan voeren. Hoe dit er precies uit gaat zien, in welke wijken precies en op welke termijn het wordt ingevoerd is nog niet bekend. Als hier meer over bekend is, gaan wij hierover in gesprek met de omgeving.

Monitoringsplan

Ook is het monitoringsplan Hoefkwartier door de raad vastgesteld. Op basis van dit monitoringsplan wordt jaarlijks gevolgd of de totale ontwikkeling van Hoefkwartier voldoet aan de ambities en leidende principes die in het ontwikkelkader en de aanvullende kaders zijn gesteld. Worden ambities niet voldoende behaald, dan kan tijdig worden bijgestuurd.

Leave a Reply